Siervijver

We hebben vorig jaar een klein siervijvertje aangelegd - zonder meer. Nu lees ik op de overheidssite 'bouwenenwonen' het volgende:

In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen.
1 Is een vergunning nodig?

Om een siervijver aan te leggen, is geen stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning genoemd) nodig als de siervijver aan al de volgende voorwaarden voldoet:
• de vijver met aanhorigheden is niet groter dan 30 vierkante meter
• niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals natuurgebied
• volledig binnen 30 meter van de woning.

Is aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan (bijvoorbeeld twee vijvers van elk 20 vierkante meter, wat samen 40 vierkante meter is), dan hebt u een vergunning nodig.
Die vergunning vraagt u aan bij de gemeente.


Opgelet: van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals:
• ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg
• voorschriften van verkavelingsvergunningen.
2 Is een architect nodig?

Er is uiteraard geen architect nodig als u geen vergunning nodig hebt. Er is ook geen architect nodig als de siervijver op meer dan 1 meter van de perceelsgrenzen ligt.
3 Welk aanvraagformulier gebruikt u?

U hoeft uiteraard geen formulier te gebruiken als u geen vergunning nodig hebt.

Hebt u wel een vergunning nodig, dan wordt het dossier samengesteld volgens de eenvoudige dossiersamenstelling). Als de siervijver ligt op minder dan 1 meter van de perceelsgrenzen wordt de uitgebreide dossiersamenstelling gebruikt.
4 Welke weg volgt uw dossier?

Die vraag is moeilijker te beantwoorden omdat het antwoord afhangt van de ligging van uw grond.

In vele gevallen kan de gemeente (het schepencollege) vrij snel en zelfstandig een beslissing over uw aanvraag nemen. Maar soms is een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bijvoorbeeld dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de NMBS inwinnen.

De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:
• de eventuele bezwaren
• de eventuele adviezen
• de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
• de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...)
• de goede plaatselijke ordening.

Hierna krijgt u de beslissing van het schepencollege.

Wordt uw aanvraag geweigerd, dan kunt u in beroep gaan bij de bestendige deputatie.

Krijgt u een stedenbouwkundige vergunning, dan kunt u beginnen te bouwen, op voorwaarde dat u binnen 25 dagen geen brief van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw gekregen hebt, waarmee hij de vergunning schorst. Die ambtenaar heeft immers de taak om na te kijken of de gemeente alle wetten en reglementen wel heeft gerespecteerd.
5 Begin van de werken

Als u geen vergunning nodig hebt, kunt u natuurlijk zonder formaliteiten beginnen te bouwen.

Als u toch een vergunning nodig hebt, vergeet dan niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.
Comments: Een reactie posten